Rozdzielność majątkowa bez obecności męża?

Niestety nie.

Na wstępie należy podnieść, iż samo ustanowienie rozdzielności majątkowej nie powoduje podziału majątku dotychczas objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

rozdzielność majątkowa prawnik dąbrowa górniczaOdmowa porozumienia co do zawarcia umowy majątkowej ustanawiającą rozdzielność majątkową może się skończyć wystąpieniem jednego z małżonków z żądaniem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje miedzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa/ustawowa/ obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Każdy z małżonków może wystąpić do sądu, powołując się na treść art. 52par 2 KRiO z godnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej . Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopad 2010 roku sygn. akt V CZ 78/10- rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa.

Ustawa nie definiuje pojęcia ważne powody. Należy zatem przyjąć , że mamy na uwadze taką sytuację, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

W literaturze znajdziemy przykłady ważnych powodów, czyli takie sytuacje zachowania jednego z małżonków polegające na trwonieniu majątku , czy też hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąca niegospodarność .uchylanie się od utrzymywania substancji majątku wspólnego .

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe wydziały rodzinne. Właściwy jest Sąd ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków w Polsce.

W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata 200 zł. Również zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny może spowodować przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej.

Wskazać należy iż w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej można jej żądać z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Może to być uzasadnione zwłaszcza w wypadku długotrwałej separacji faktycznej małżonków.

Nie wyrażając zgody na rozdzielność majątkową zawartą przed notariuszem, małżonek zainteresowany będzie zobowiązany do wytoczenia wyżej wymienionego powództwa. Rozdzielność powstaje nadto z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie lub separacji.

Art. 52. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd


Dz.U.2020.0.1359 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Powyższej porady prawnej udzielił Adwokat z Dąbrowy Górniczej z ponad 20 letnim stażem – ILONA CEBO-KUBICZEK

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Art. 286 k.k. stanowi, że oszustwo należy do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Jest to specyficzne przestępstwo przeciwko mieniu, gdzie sprawca nie posługuje się przemocą, a pokrzywdzony dobrowolnie przekazuje swoje (lub cudze) mienie. …
  • Darowizna a rozwód

   Darowizna a rozwód

   Jeśli w momencie zawarcia związku małżeńskiego, nie doszło do podpisania intercyzy, to pomiędzy mężem i żoną powstaje tak zwana wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Własnością obu partnerów stają się więc dobra majątkowe nabyte przez każdego z małżonków …
  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Strony internetowe & SEO - Studio72.net - Śląsk
Adwokat Dąbrowa Górnicza