Rozdzielność majątkowa bez obecności męża?

Niestety nie.

Na wstępie należy podnieść, iż samo ustanowienie rozdzielności majątkowej nie powoduje podziału majątku dotychczas objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

rozdzielność majątkowa prawnik dąbrowa górniczaOdmowa porozumienia co do zawarcia umowy majątkowej ustanawiającą rozdzielność majątkową może się skończyć wystąpieniem jednego z małżonków z żądaniem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje miedzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa/ustawowa/ obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Każdy z małżonków może wystąpić do sądu, powołując się na treść art. 52par 2 KRiO z godnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej . Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopad 2010 roku sygn. akt V CZ 78/10- rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa.

Ustawa nie definiuje pojęcia ważne powody. Należy zatem przyjąć , że mamy na uwadze taką sytuację, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

W literaturze znajdziemy przykłady ważnych powodów, czyli takie sytuacje zachowania jednego z małżonków polegające na trwonieniu majątku , czy też hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąca niegospodarność .uchylanie się od utrzymywania substancji majątku wspólnego .

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe wydziały rodzinne. Właściwy jest Sąd ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków w Polsce.

W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata 200 zł. Również zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny może spowodować przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej.

Wskazać należy iż w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej można jej żądać z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Może to być uzasadnione zwłaszcza w wypadku długotrwałej separacji faktycznej małżonków.

Nie wyrażając zgody na rozdzielność majątkową zawartą przed notariuszem, małżonek zainteresowany będzie zobowiązany do wytoczenia wyżej wymienionego powództwa. Rozdzielność powstaje nadto z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie lub separacji.

Art. 52. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd


Dz.U.2020.0.1359 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Powyższej porady prawnej udzielił Adwokat z Dąbrowy Górniczej z ponad 20 letnim stażem – ILONA CEBO-KUBICZEK

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …
  • Pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

   Oprócz tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie związku małżeńskiego z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny a mianowicie: można wystąpić do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny bądź …
  • Przestępstwo znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego

   Przestępstwo znęcania się zostało uregulowane w art. 207 kodeksu karnego i jest kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Wymiar kary przewidziany za przestępstwo znęcania się jest uzależniony od konkretnych okoliczności, i tak, zgodnie z § 1 k.k za psychiczne …
  • Rozwód bez orzekania o winie

   Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozstrzygnięcie takie wpływa …
  • Rozwód – dlaczego orzeczenie o winie jest istotne?

   Orzeczenie o winie jest konieczną częścią wyroku rozwodowego. Sad zaniecha orzekania o winie wówczas, gdy zgodnie wystąpią o to małżonkowie. W kwestii winy sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia: sąd orzeka o wyłącznej winie jednego z małżonków, sąd orzeka o winie …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza