Nabycie własności w drodze zasiedzenia

zasiedzenie nieruchomości, gruntu dąbrowa górniczaSpecyficzną formą uzyskania własności nieruchomości jest przejęcie jej przez zasiedzenie , do którego dochodzi , gdy osoba, która nie jest prawnym właścicielem a tylko użytkownikiem nieruchomości, nabywa prawo własności tej nieruchomości i to – co jest dodatkowo atrakcyjne – nieodpłatnie. Nieodzowne jest jednak spełnienie warunków , określonych w przepisach kodeksu cywilnego .

Przede wszystkim musi posiadać nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, którym jest ten, kto nią faktycznie władał jak właściciel . Takie zachowanie uwidacznia się wobec innych poprzez : płaci podatki i inne daniny obciążające nieruchomość , uprawia ziemię i korzysta z plonów, ale także przeprowadza remonty, buduje, rozbudowuje lub burzy budynki, wynajmuje albo wydzierżawia nieruchomość itp. Należy jednak podkreślić , że posiadaczem samoistnym nie jest ten , kto swoje posiadanie nabywa na podstawie woli faktycznego właściciela będąc posiadaczem zależnym .np. na mocy umowy dzierżawy , najmu , zastawu itp.

Natomiast posiadacz samoistny , który nabył posiadanie w złej wierze nabywa jej własność dopiero po upływie 30-stu lat od wejścia w posiadanie . Posiadacz samoistny w złej wierze to ktoś:
– kto korzysta z rzeczy (czyli na przykład uprawia grunt rolny) traktując ją jako swoją własność,
– wie, że nie jest właścicielem lub powinien o tym wiedzieć.
Dla przykładu posiadaczem nieruchomości w złej wierze będzie np. osoba , która uprawia grunt opuszczony przez sąsiada , płaci podatki zbiera plony . Decydujące znaczenie ma stan dobrej lub złej wiary w chwili uzyskania posiadania. Pozostawanie w dobrej wierze w chwili nabycia posiadania przesądza o stosowaniu krótszego (dwudziestoletniego) terminu zasiedzenia .

Zasiedzenia skutkuje nabyciem własności nieruchomości z mocy prawa przez jej posiadacza samoistnego. Zatem jedynie dla potrzeb dowodowych – dla formalnego ustalenia legitymacji właściciela następuje sądowe „stwierdzenie zasiedzenia”. Postanowienie sądu ma charakter deklaratoryjny. Postępowanie sądu toczy się w trybie nieprocesowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego skierowany do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się nieruchomość . Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sadowej w stałej wysokości 2.000 złotych .

W toku swego postępowania sąd bada i ustala przesłanki zasiedzenia. Ustala więc samoistne posiadanie rzeczy (nieruchomości), ciągłość posiadania, dobrą lub złą wiarę posiadacza, upływ terminu zasiedzenia.
W swym postanowieniu sąd stwierdza nabycie własności oznaczonej nieruchomości przez jej posiadacza samoistnego. Prawomocne orzeczenie stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Przedmiotem nabycia własności w drodze zasiedzenia może być także rzecz ruchoma . Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Dla zasiedzenia rzeczy ruchomej przepis wymaga „ciągłej” dobrej wiary. Utrata dobrej wiary w okresie zasiedzenia wyklucza zasiedzenie rzeczy ruchomej. Nabycie własności również w przypadku rzeczy ruchomej następuje z mocy prawa i nie wymaga stwierdzenia przez sad , chociaż w niektórych sytuacjach takie postepowanie może okazać się niezbędne .

ADWOKAT
Ilona Cebo-Kubiczek

Artykuły prawnicze

  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …
  • Pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

   Oprócz tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie związku małżeńskiego z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny a mianowicie: można wystąpić do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny bądź …
  • Przestępstwo znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego

   Przestępstwo znęcania się zostało uregulowane w art. 207 kodeksu karnego i jest kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Wymiar kary przewidziany za przestępstwo znęcania się jest uzależniony od konkretnych okoliczności, i tak, zgodnie z § 1 k.k za psychiczne …
  • Rozwód bez orzekania o winie

   Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozstrzygnięcie takie wpływa …
  • Rozwód – dlaczego orzeczenie o winie jest istotne?

   Orzeczenie o winie jest konieczną częścią wyroku rozwodowego. Sad zaniecha orzekania o winie wówczas, gdy zgodnie wystąpią o to małżonkowie. W kwestii winy sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia: sąd orzeka o wyłącznej winie jednego z małżonków, sąd orzeka o winie …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza