Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego w wypadku drogowym z OC sprawcy

oc sprawcy dąbrowa górnicza
Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego w wypadku drogowym z OC sprawcy

Poszkodowanemu  w wypadku samochodowym przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń w którym sprawca posiada polisę ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zwana polisa OC . Na tej podstawie poszkodowany może dochodzić  roszczeń o :

W dwóch z pierwszych wymienionych roszczeń  poszkodowany musi ponieść rzeczywistą , wymierną szkodę materialną w swoim majątku  , polegająca np. na konieczności wydatkowania środków finansowych na leczenie , lekarstwa , pobyt  w sanatorium  czy utracone zarobki w całości lub w części , w następstwie braku możliwości wykonywania pracy . Może również dochodzić odszkodowania za odzież , czy bagaż zniszczone w wyniku wypadku . Wysokość poniesionej szkody powinna być udokumentowana rachunkami , zaświadczeniem z zakładu pracy itp. , podlega więc ocenie obiektywnej

Natomiast w przypadku dochodzenia zadośćuczynienia  mamy do czynienia z odmienną sytuacją , bowiem nie sposób udokumentować fizycznego bólu  wskutek doznanych obrażeń  ciała , czy cierpienia  psychicznego wobec doznanego kalectwa , czy śmierci najbliższej osoby . Zatem w przypadku dochodzenia zadośćuczynienia poszkodowany powinien powołać się na okoliczności uzasadniające jego dochodzenie . Podobnie nie jest możliwe ustalenie „ kwotowego taryfikatora „  wysokości zadośćuczynienia . Poszkodowany musi to ocenić sam i co najwyżej powołać przesłanki  jakie brał pod uwagę .  Zadośćuczynienie więc podlega ocenie subiektywnej .W praktyce sadowej wysokość orzekanych zadośćuczynień jest mocno zróżnicowana .

Jeżeli uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego w wypadku jest długotrwały , lub trwały i w konsekwencji ogranicza bądź uniemożliwia mu wykonywanie pracy , może domagać się od ubezpieczyciela czasowi lub stałej renty , czy sfinansowania kosztów przekwalifikowania zawodowego .

Jeżeli poszkodowany już zidentyfikuje  których  z powyższych roszczeń i w jakiej wysokości  będzie dochodził od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku  , może zgłosić swoją szkodę w formie telefonicznej , osobiście w placówce ubezpieczyciela , oraz na piśmie , również korzystając z formularza zgłoszenia szkody obowiązującego u danego ubezpieczyciela . W uzasadnieniu należy precyzyjnie i dokładnie opisać okoliczności zadarzenia jak i uzasadnienie dochodzonych roszczeń wykazując i związek przyczynowo-skutkowy ze zdarzeniem wypadkowym spowodowanym przez sprawcę . W każdym przypadku należy doręczyć dowody potwierdzające wysokość poniesionej szkody .

W terminie 30stu dni zakład ubezpieczeń jest zobowiązany przesłać poszkodowanemu swoja decyzję oraz kwotę  pieniężna do wysokości której uznał  jego roszczenie  . Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z jej treścią a w szczególności z wysokością przyznanej kwoty pieniężnej przysługuje mu prawo odwołania się do zakładu ubezpieczeń , bądż może wystąpić na drogę postepowania przed sądem powszechnym .

Należy pamiętać , iż dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego w wypadku jest ograniczone czasowo  . Ogólny termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń to 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody , jednak nie więcej niż 10 lat od jej powstania. Jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi  20 lat od dnia powstania szkody.

ADWOKAT

Ilona Cebo-Kubiczek

 

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …
  • Pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

   Oprócz tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie związku małżeńskiego z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny a mianowicie: można wystąpić do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny bądź …
  • Przestępstwo znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego

   Przestępstwo znęcania się zostało uregulowane w art. 207 kodeksu karnego i jest kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Wymiar kary przewidziany za przestępstwo znęcania się jest uzależniony od konkretnych okoliczności, i tak, zgodnie z § 1 k.k za psychiczne …
  • Rozwód bez orzekania o winie

   Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozstrzygnięcie takie wpływa …
  • Rozwód – dlaczego orzeczenie o winie jest istotne?

   Orzeczenie o winie jest konieczną częścią wyroku rozwodowego. Sad zaniecha orzekania o winie wówczas, gdy zgodnie wystąpią o to małżonkowie. W kwestii winy sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia: sąd orzeka o wyłącznej winie jednego z małżonków, sąd orzeka o winie …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza