Kancelaria Adwokacka
Ilona Cebo-Kubiczek
O nas tel. 602 751 634

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO PRZEZ SĄD POLSKI

Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych stosownie do treści art 1145 KPC zależy od ich uprzedniego uznania przez Sąd Okręgowy w Polsce./Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba, że istnieją przeszkody określone w art.1146KPC.Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ma moc wiążącą dla wszystkich organów w Polsce jest podstawą wpisu w księdze stanu cywilnego ,skutkuje wydaniem nowego paszportu,może być podstawą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce lub jego wpisu do Polskich ksiąg stanu cywilnego.

Na podstawie art 1146 §1 KPC orzeczenie nie podlega uznaniu ,jeżeli:

1.nie jest prawomocne w państwie ,w którym zostało wydane

2.zapadło w sprawie należącej do wyłączności jurysdykcji sądów polskich/np ;podział majątku położonego w Polsce ,zmiana nazwiska przez małżonkę w wyniku postępowania rozwodowego/

3.pozwanemu który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie.

4.strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony

5.Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed Sądem Pąństwa obcego

6.jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego

7.uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego

Wniosek powiniem być skierowany do sadu okręgowego w miejscu zamieszkania strony/o ile jedna ze stron mieszka w Polsce. Jężeli obydwie strony mają miejsce zamieszkania za granicą wniosek powyższy powinien być skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie..

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć Certified Copy wyroku rozwodowego  wraz z zaświadczeniem ,ze jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny zaświadczenie iż wezwanie na rozprawę rozwodową zostało nieobecnemu małżonkowi doręczone, uwierzytelniony przekład wyroku rozwodowego na język polski.

Jeżeli małżeństwo którego rozwód orzeczono zawarte w USA nalezy dołaczy Certfied Copy aktu małżeństwa.

Dokumenty wysłane przez władze amerykańskie powinny być przed wysłaniem zaopatrzone poświadczeniem zwanym Apostille, które wydają sekretarze Stanu .Możliwe jest też potwierdzenie przez Konsula.

Zgodnie z art 1355 §1 i 2 KPC strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siezdibę za granicą ,jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczy pospolitej Polskiej obowiązana jest wskazac w Polsce pełnomocnika do doręczeń.W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma sadowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Opłata od złożonego wniosku jest opłata stałą i wynosi 300 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

State of New York Domestic Relations Law

Kodeks postępowania Cywilnego

Ustawa o kosztach sądowych


W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design - Studio72