Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego przez sąd polski

Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych stosownie do treści art 1145 KPC zależy od ich uprzedniego uznania przez Sąd Okręgowy w Polsce./Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba, że istnieją przeszkody określone w art.1146KPC.Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ma moc wiążącą dla wszystkich organów w Polsce jest podstawą wpisu w księdze stanu cywilnego ,skutkuje wydaniem nowego paszportu,może być podstawą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce lub jego wpisu do Polskich ksiąg stanu cywilnego.

Na podstawie art 1146 §1 KPC orzeczenie nie podlega uznaniu ,jeżeli:

1.nie jest prawomocne w państwie ,w którym zostało wydane

2.zapadło w sprawie należącej do wyłączności jurysdykcji sądów polskich/np ;podział majątku położonego w Polsce ,zmiana nazwiska przez małżonkę w wyniku postępowania rozwodowego/

3.pozwanemu który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie.

4.strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony

5.Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed Sądem Pąństwa obcego

6.jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego

7.uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego

Wniosek powiniem być skierowany do sadu okręgowego w miejscu zamieszkania strony/o ile jedna ze stron mieszka w Polsce. Jężeli obydwie strony mają miejsce zamieszkania za granicą wniosek powyższy powinien być skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie..

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć Certified Copy wyroku rozwodowego  wraz z zaświadczeniem ,ze jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny zaświadczenie iż wezwanie na rozprawę rozwodową zostało nieobecnemu małżonkowi doręczone, uwierzytelniony przekład wyroku rozwodowego na język polski.

Jeżeli małżeństwo którego rozwód orzeczono zawarte w USA nalezy dołaczy Certfied Copy aktu małżeństwa.

Dokumenty wysłane przez władze amerykańskie powinny być przed wysłaniem zaopatrzone poświadczeniem zwanym Apostille, które wydają sekretarze Stanu .Możliwe jest też potwierdzenie przez Konsula.

Zgodnie z art 1355 §1 i 2 KPC strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siezdibę za granicą ,jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczy pospolitej Polskiej obowiązana jest wskazac w Polsce pełnomocnika do doręczeń.W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma sadowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Opłata od złożonego wniosku jest opłata stałą i wynosi 300 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

State of New York Domestic Relations Law

Kodeks postępowania Cywilnego

Ustawa o kosztach sądowych

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opisuje …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, …
  • Orzeczenie rozwodu – a niestawiennictwo pozwanego na rozprawie

   Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej mogą być różne. Małżonek może być za granicą, może być trudno dostępny lub może mu się wydawać że takim działaniem utrudni postępowanie. Na pewno więcej komplikacji jest kiedy sprawa rozwodowa dotyczy małżeństwa w …
  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza