Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego przez sąd polski

Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych stosownie do treści art 1145 KPC zależy od ich uprzedniego uznania przez Sąd Okręgowy w Polsce./Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba, że istnieją przeszkody określone w art.1146KPC.Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ma moc wiążącą dla wszystkich organów w Polsce jest podstawą wpisu w księdze stanu cywilnego ,skutkuje wydaniem nowego paszportu,może być podstawą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce lub jego wpisu do Polskich ksiąg stanu cywilnego.

Na podstawie art 1146 §1 KPC orzeczenie nie podlega uznaniu ,jeżeli:

1.nie jest prawomocne w państwie ,w którym zostało wydane

2.zapadło w sprawie należącej do wyłączności jurysdykcji sądów polskich/np ;podział majątku położonego w Polsce ,zmiana nazwiska przez małżonkę w wyniku postępowania rozwodowego/

3.pozwanemu który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie.

4.strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony

5.Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed Sądem Pąństwa obcego

6.jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego

7.uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego

Wniosek powiniem być skierowany do sadu okręgowego w miejscu zamieszkania strony/o ile jedna ze stron mieszka w Polsce. Jężeli obydwie strony mają miejsce zamieszkania za granicą wniosek powyższy powinien być skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie..

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć Certified Copy wyroku rozwodowego  wraz z zaświadczeniem ,ze jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny zaświadczenie iż wezwanie na rozprawę rozwodową zostało nieobecnemu małżonkowi doręczone, uwierzytelniony przekład wyroku rozwodowego na język polski.

Jeżeli małżeństwo którego rozwód orzeczono zawarte w USA nalezy dołaczy Certfied Copy aktu małżeństwa.

Dokumenty wysłane przez władze amerykańskie powinny być przed wysłaniem zaopatrzone poświadczeniem zwanym Apostille, które wydają sekretarze Stanu .Możliwe jest też potwierdzenie przez Konsula.

Zgodnie z art 1355 §1 i 2 KPC strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siezdibę za granicą ,jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczy pospolitej Polskiej obowiązana jest wskazac w Polsce pełnomocnika do doręczeń.W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma sadowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Opłata od złożonego wniosku jest opłata stałą i wynosi 300 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

State of New York Domestic Relations Law

Kodeks postępowania Cywilnego

Ustawa o kosztach sądowych

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …
  • Pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

   Oprócz tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie związku małżeńskiego z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny a mianowicie: można wystąpić do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny bądź …
  • Przestępstwo znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego

   Przestępstwo znęcania się zostało uregulowane w art. 207 kodeksu karnego i jest kwalifikowane jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Wymiar kary przewidziany za przestępstwo znęcania się jest uzależniony od konkretnych okoliczności, i tak, zgodnie z § 1 k.k za psychiczne …
  • Rozwód bez orzekania o winie

   Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozstrzygnięcie takie wpływa …
  • Rozwód – dlaczego orzeczenie o winie jest istotne?

   Orzeczenie o winie jest konieczną częścią wyroku rozwodowego. Sad zaniecha orzekania o winie wówczas, gdy zgodnie wystąpią o to małżonkowie. W kwestii winy sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia: sąd orzeka o wyłącznej winie jednego z małżonków, sąd orzeka o winie …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza