Sprawy karne: odbywanie kary pozbawienia wolności w dobie pandemii covid-19

kraty w więzieniu kara pozbawienia wolnościDo najistotniejszych zmian ustawy która weszła w życie w kwietniu 2020 roku z punktu widzenia osoby odbywającej karę pozbawienia wolności należy zaliczyć zmianę dotyczącą udzielania przerwy w wykonaniu tejże kary oraz zmianę umożliwiającą skorzystanie z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego osobom, które zostały skazane na karę pozbawiania wolności w wymiarze nie przekraczających roku i sześciu miesięcy, a nie tak jak dotychczas – roku.

Na podstawie art. 14c. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek, o którym mowa powyżej, jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii, jeżeli jednak prokurator oświadczy, nie później niż do czasu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o udzielenie albo przedłużenie przerwy, że sprzeciwia się jego uwzględnieniu, sąd umarza postępowanie.

Z nowych przepisów nie mogą skorzystać skazani :

Przerwa udzielana na tej podstawie udzielana jest na czas oznaczony i może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielona na tej podstawie przerwa ustaje z mocy prawa. W takim przypadku skazany jest zobowiązany do powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli m.in. w sytuacji gdy skazany poddany jest kwarantannie .Kolejną zmianą dającą osobom odbywającym kary pozbawienia wolności w zakładach karych możliwość szybszego opuszczenia zakładu penitencjarnego jest regulacja umożliwiająca skorzystanie z instytucji udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie tak jak dotychczas – jednego roku. Co istotne, z instytucji tej skorzystać mogą również osoby, które jeszcze nie rozpoczęły wykonywania kary.

Warunki formalne umożliwiające odbycie kary pozbawienia w systemie dozoru elektronicznego nie uległy zmianie, co oznacza, że Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem penitencjarnym w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

W celu skorzystania z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć wniosek do właściwego sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa skazany.

Oznacza to, że w przypadku skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary będzie to są sąd, w okręgu którego skazany ma stałe miejsce zamieszkania, a w przypadku skazanych odbywających już karę pozbawienia wolności – sąd, w okręgu którego znajduje się zakład karny. W przedmiotowym wniosku wskazać należy, iż spełnia się wszystkie wyżej wskazane warunki formalne.

Ponadto skazani, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary w zakładzie karnym muszą wykazać w uzasadnieniu wniosku, że względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia ich w zakładzie karnym, natomiast skazani, którzy rozpoczęli już odbywanie kary w zakładzie karnym, muszą wykazać, że za udzieleniem zezwolenia przemawia ich dotychczasowa postawa i zachowanie.

Do przedmiotowego wniosku załączyć należy zgodę osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym, obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz harmonogram odbywania kary. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego złożyć może skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Ilona Cebo-Kubiczek

Adwokat Dąbrowa Górnicza

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Art. 286 k.k. stanowi, że oszustwo należy do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Jest to specyficzne przestępstwo przeciwko mieniu, gdzie sprawca nie posługuje się przemocą, a pokrzywdzony dobrowolnie przekazuje swoje (lub cudze) mienie. …
  • Darowizna a rozwód

   Darowizna a rozwód

   Jeśli w momencie zawarcia związku małżeńskiego, nie doszło do podpisania intercyzy, to pomiędzy mężem i żoną powstaje tak zwana wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Własnością obu partnerów stają się więc dobra majątkowe nabyte przez każdego z małżonków …
  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Strony internetowe & SEO - Studio72.net - Śląsk
Adwokat Dąbrowa Górnicza