Sprawy karne: odbywanie kary pozbawienia wolności w dobie pandemii covid-19

kraty w więzieniu kara pozbawienia wolnościDo najistotniejszych zmian ustawy która weszła w życie w kwietniu 2020 roku z punktu widzenia osoby odbywającej karę pozbawienia wolności należy zaliczyć zmianę dotyczącą udzielania przerwy w wykonaniu tejże kary oraz zmianę umożliwiającą skorzystanie z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego osobom, które zostały skazane na karę pozbawiania wolności w wymiarze nie przekraczających roku i sześciu miesięcy, a nie tak jak dotychczas – roku.

Na podstawie art. 14c. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek, o którym mowa powyżej, jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii, jeżeli jednak prokurator oświadczy, nie później niż do czasu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o udzielenie albo przedłużenie przerwy, że sprzeciwia się jego uwzględnieniu, sąd umarza postępowanie.

Z nowych przepisów nie mogą skorzystać skazani :

Przerwa udzielana na tej podstawie udzielana jest na czas oznaczony i może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielona na tej podstawie przerwa ustaje z mocy prawa. W takim przypadku skazany jest zobowiązany do powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli m.in. w sytuacji gdy skazany poddany jest kwarantannie .Kolejną zmianą dającą osobom odbywającym kary pozbawienia wolności w zakładach karych możliwość szybszego opuszczenia zakładu penitencjarnego jest regulacja umożliwiająca skorzystanie z instytucji udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie tak jak dotychczas – jednego roku. Co istotne, z instytucji tej skorzystać mogą również osoby, które jeszcze nie rozpoczęły wykonywania kary.

Warunki formalne umożliwiające odbycie kary pozbawienia w systemie dozoru elektronicznego nie uległy zmianie, co oznacza, że Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem penitencjarnym w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

W celu skorzystania z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć wniosek do właściwego sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa skazany.

Oznacza to, że w przypadku skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary będzie to są sąd, w okręgu którego skazany ma stałe miejsce zamieszkania, a w przypadku skazanych odbywających już karę pozbawienia wolności – sąd, w okręgu którego znajduje się zakład karny. W przedmiotowym wniosku wskazać należy, iż spełnia się wszystkie wyżej wskazane warunki formalne.

Ponadto skazani, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary w zakładzie karnym muszą wykazać w uzasadnieniu wniosku, że względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia ich w zakładzie karnym, natomiast skazani, którzy rozpoczęli już odbywanie kary w zakładzie karnym, muszą wykazać, że za udzieleniem zezwolenia przemawia ich dotychczasowa postawa i zachowanie.

Do przedmiotowego wniosku załączyć należy zgodę osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym, obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz harmonogram odbywania kary. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego złożyć może skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Ilona Cebo-Kubiczek

Adwokat Dąbrowa Górnicza

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opisuje …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, …
  • Orzeczenie rozwodu – a niestawiennictwo pozwanego na rozprawie

   Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej mogą być różne. Małżonek może być za granicą, może być trudno dostępny lub może mu się wydawać że takim działaniem utrudni postępowanie. Na pewno więcej komplikacji jest kiedy sprawa rozwodowa dotyczy małżeństwa w …
  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza