Adwokat Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101


Rozgraniczanie nieruchomości

Autor - Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek

podział nieruchomości w prawie dąbrowa górniczaRozgraniczanie nieruchomości jest postępowaniem przed organami państwowymi mającym na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.

Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 152 i 153 k.c, art. 29-39 kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. .Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości , na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości. W wyniku postępowania o rozgraniczenie nie dochodzi, co do zasady, do rozstrzygnięcia o wydaniu nieruchomości ani do rozstrzygnięcia o innych roszczeniach związanych z nieruchomością. Sąd może i powinien uwzględnić nabycie w drodze zasiedzenia przygranicznych pasów gruntu, jeżeli miało ono wpływ na przebieg granicy.

O specyfice postępowania o rozgraniczenie decyduje to, że ma ono dwie fazy: administracyjna(obligatoryjną) i sądową, do której nie musi dojść. Skoro faza postępowania administracyjnego. jest obowiązkowa, to postępowanie przed sądem bez jej wyczerpania jest niedopuszczalne – zachodzi zatem czasowa niedopuszczalność drogi sądowej. Oznacza to brak jednej z przesłanek procesowych, wobec czego sąd odrzuci wniosek o rozgraniczenie złożony bezpośrednio do sądu (bez wyczerpania drogi administracyjnej).Administracyjną fazę postępowania o rozgraniczenie otwiera złożenie przez zainteresowanego podania do wójta ,burmistrza ,prezydenta miasta. Organ ten prowadzi rozgraniczenie w trybie postępowania administracyjnego. W toku tego postępowania zgodnie z art. 31 ust.2 PrGeodezjaKartog biegły geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków graficznych, dokumentów z ewidencji gruntów (map) i punktów geodezyjnych. Postępowanie kończy się zgodnie z art. 33 ust.1 PrGeodezjaKartog decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. W przypadku braku tych danych geodeta zgodnie z art. 31 ust.3 i 4 PrGeodezjaKartog przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granicy, postępowanie kończy się zgodnie z art. 33 ust.1 PrGeodezjaKartog decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zgodnie z art. 33 ust.3 PrGeodezjaKartog żądać przekazania sprawy sądowi Organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, jeżeli nie można ustalić przebiegu granicy decyzją zgodnie z art. 31 ust.2 a strony nie skorzystały z możliwości zawarcia ugody zgodnie z art. 31 ust.3 i 4 PrGeodezjaKartog. W fazie sądowej postępowanie o rozgraniczenie prowadzi sąd rejonowy w trybie postepowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia, od którego służy uczestnikom apelacja do sądu okręgowego. W postępowaniu o rozgraniczenie dopuszczalne są wszelkie dowody, choć w praktyce zdecydowanie największe znaczenie mają dokumenty, zwłaszcza mapy. W sądowym postępowaniu o rozgraniczenie wymagane jest wykazanie tytułu własności nieruchomości. Regułą jest przeprowadzenie dowodu z oględzin spornej granicy i z pisemnej opinii biegłego geodety, który przedstawia sądowi mapę geodezyjną z zaznaczonym przebiegiem granicy według danych z ewidencji gruntów oraz, w razie potrzeby, według wskazań właścicieli. Czyni to postępowanie o rozgraniczenie kosztownym, zwłaszcza jeżeli opinii jest kilka. W myśl przepisów k.c przesłanką dopuszczalności rozgraniczenia jest sporność granicy – w konsekwencji sąd oddali wniosek o rozgraniczenie, jeżeli okaże się, że granica nie jest sporna. Jeżeli jest, sąd dokona rozgraniczenia. W pierwszej kolejności dąży się do ustalenia stanu prawnego przebiegu granicy, tzn. bierze się pod uwagę wszelkie przypadki nabycia i utraty własności spornych gruntów, w szczególności w drodze zasiedzenia i uwłaszczenia. Jeżeli stanu prawnego nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jeżeli i tego stanu nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy uwzględniając wszelkie okoliczności; w tym ostatnim przypadku może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. Rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu według stanu prawnego jest orzeczeniem deklaratoryjnym, natomiast według ostatniego spokojnego stanu posiadania i według wszelkich okoliczności – konstytutywnym. W postanowieniu o rozgraniczeniu sąd winien zamieścić rozstrzygnięcie o nakazaniu wzajemnego wydania części nieruchomości nie znajdujących się w posiadaniu właścicieli, ponieważ inaczej postanowienie nie będzie się nadawać do przymusowego wykonania w drodze egzekucji .Rozgraniczenie może również przeprowadzić sąd rozpoznający sprawę o własność nieruchomości albo o wydanie nieruchomości lub jej części. Wtedy, oczywiście, odpada droga administracyjna. Z kolei droga sądowa jest wyłączona w sytuacji, gdy do sporu granicznego dochodzi w toku administracyjnego scalenia nieruchomości.

ADWOKAT
ILONA CEBO-KUBICZEK
KANCELARIA ADWOKACKA UL.GRANICZNA 12

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   Sankcje za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej. Do mojej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. …
  • Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza – separacje i sprawy rozwodowe

   Moja kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych od ponad 25 lat. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania …
  • Intercyza – czym jest ?

   Intercyza – czym jest ?

   Intercyza, a właściwie umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która zmienia zasady ustawowej wspólności majątkowej. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego. Jest kilka rodzajów intercyzy, …
  • Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Jak wygląda przesłuchanie w charakterze podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

   Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa. Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się …
  • Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo

   Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

Usługi: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek wykonuje swoją pracę prawnika w całej Polsce, a w szczególności w mieście Dąbrowa Górnicza oraz jego dzielnicach: Antoniów, Błędów, Bugaj, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Łęka, Łosień, Mydlice, Okradzionów, Reden, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ujejsce, Ząbkowice, Zielona-Pogoria oraz Staszic. © 2016-2023 Adwokat Dąbrowa Górnicza Ilona Cebo-Kubiczek, kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/101 NIP: 6291719399, REGON: 277562074, (woj. śląskie) | tel. +48 602 751 634 | Kontakt z Adwokatem Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej ? Oto częste pytania do mnie Rozdzielność majątkowa bez obecności męża | Groźby karalne i przykłady Adwokat Dąbrowa Górnicza | Rozdzielność majątkowa bez zgody | Odpowiedzialność rodzicielska | Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk