41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12, lok. 101


Rozgraniczanie nieruchomości


podział nieruchomości w prawie dąbrowa górniczaRozgraniczanie nieruchomości jest postępowaniem przed organami państwowymi mającym na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.

Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 152 i 153 k.c, art. 29-39 kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. .Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości , na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości. W wyniku postępowania o rozgraniczenie nie dochodzi, co do zasady, do rozstrzygnięcia o wydaniu nieruchomości ani do rozstrzygnięcia o innych roszczeniach związanych z nieruchomością. Sąd może i powinien uwzględnić nabycie w drodze zasiedzenia przygranicznych pasów gruntu, jeżeli miało ono wpływ na przebieg granicy.

O specyfice postępowania o rozgraniczenie decyduje to, że ma ono dwie fazy: administracyjna(obligatoryjną) i sądową, do której nie musi dojść. Skoro faza postępowania administracyjnego. jest obowiązkowa, to postępowanie przed sądem bez jej wyczerpania jest niedopuszczalne – zachodzi zatem czasowa niedopuszczalność drogi sądowej. Oznacza to brak jednej z przesłanek procesowych, wobec czego sąd odrzuci wniosek o rozgraniczenie złożony bezpośrednio do sądu (bez wyczerpania drogi administracyjnej).Administracyjną fazę postępowania o rozgraniczenie otwiera złożenie przez zainteresowanego podania do wójta ,burmistrza ,prezydenta miasta. Organ ten prowadzi rozgraniczenie w trybie postępowania administracyjnego. W toku tego postępowania zgodnie z art. 31 ust.2 PrGeodezjaKartog biegły geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków graficznych, dokumentów z ewidencji gruntów (map) i punktów geodezyjnych. Postępowanie kończy się zgodnie z art. 33 ust.1 PrGeodezjaKartog decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. W przypadku braku tych danych geodeta zgodnie z art. 31 ust.3 i 4 PrGeodezjaKartog przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granicy, postępowanie kończy się zgodnie z art. 33 ust.1 PrGeodezjaKartog decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zgodnie z art. 33 ust.3 PrGeodezjaKartog żądać przekazania sprawy sądowi Organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, jeżeli nie można ustalić przebiegu granicy decyzją zgodnie z art. 31 ust.2 a strony nie skorzystały z możliwości zawarcia ugody zgodnie z art. 31 ust.3 i 4 PrGeodezjaKartog. W fazie sądowej postępowanie o rozgraniczenie prowadzi sąd rejonowy w trybie postepowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia, od którego służy uczestnikom apelacja do sądu okręgowego. W postępowaniu o rozgraniczenie dopuszczalne są wszelkie dowody, choć w praktyce zdecydowanie największe znaczenie mają dokumenty, zwłaszcza mapy. W sądowym postępowaniu o rozgraniczenie wymagane jest wykazanie tytułu własności nieruchomości. Regułą jest przeprowadzenie dowodu z oględzin spornej granicy i z pisemnej opinii biegłego geodety, który przedstawia sądowi mapę geodezyjną z zaznaczonym przebiegiem granicy według danych z ewidencji gruntów oraz, w razie potrzeby, według wskazań właścicieli. Czyni to postępowanie o rozgraniczenie kosztownym, zwłaszcza jeżeli opinii jest kilka. W myśl przepisów k.c przesłanką dopuszczalności rozgraniczenia jest sporność granicy – w konsekwencji sąd oddali wniosek o rozgraniczenie, jeżeli okaże się, że granica nie jest sporna. Jeżeli jest, sąd dokona rozgraniczenia. W pierwszej kolejności dąży się do ustalenia stanu prawnego przebiegu granicy, tzn. bierze się pod uwagę wszelkie przypadki nabycia i utraty własności spornych gruntów, w szczególności w drodze zasiedzenia i uwłaszczenia. Jeżeli stanu prawnego nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jeżeli i tego stanu nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy uwzględniając wszelkie okoliczności; w tym ostatnim przypadku może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. Rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu według stanu prawnego jest orzeczeniem deklaratoryjnym, natomiast według ostatniego spokojnego stanu posiadania i według wszelkich okoliczności – konstytutywnym. W postanowieniu o rozgraniczeniu sąd winien zamieścić rozstrzygnięcie o nakazaniu wzajemnego wydania części nieruchomości nie znajdujących się w posiadaniu właścicieli, ponieważ inaczej postanowienie nie będzie się nadawać do przymusowego wykonania w drodze egzekucji .Rozgraniczenie może również przeprowadzić sąd rozpoznający sprawę o własność nieruchomości albo o wydanie nieruchomości lub jej części. Wtedy, oczywiście, odpada droga administracyjna. Z kolei droga sądowa jest wyłączona w sytuacji, gdy do sporu granicznego dochodzi w toku administracyjnego scalenia nieruchomości.

ADWOKAT
ILONA CEBO-KUBICZEK
KANCELARIA ADWOKACKA UL.GRANICZNA 12

Podziel się artykułem

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymać alimenty?

   Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka: opiekę …
  • Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Jakie są prawa ojca płacącego alimenty ?

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, …
  • Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty ?

   W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników – ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp. W przypadku postępowania o alimenty …
  • Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Rozwód a brak zgody drugiego małżonka na rozwód

   Co do zasady odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka powinna być oceniana przez Sąd według przyczyn rozkładu oraz z uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń, jakie powstały w czasie braku pożycia małżonków. Nie zasługuje na aprobatę odmowa …
  • Przestępstwo molestowania

   Przestępstwo molestowania

   ART. 197 §1- 4 k.k stanowi, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który, …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) NIP 6291719399 REGON 277562074 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne | Specjalizacje prawnicze
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Jak wybrać adwokata z Dąbrowy Górniczej ? (FAQ) Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek na Facebooku Strony internetowe & Obsługa - Studio72.net - Śląsk