Podsłuchiwanie i nagrywanie, czy zawsze jest zgodne z prawem ?

Można powiedzieć ,że ten temat jest bardzo obszerny .Przedmiotem bowiem ochrony przestępstwa z art. 267par 3 k.k jest szeroko rozumiana tajemnica komunikowania się, prawo do dysponowania informacją z wyłączeniem innych osób ,poufność informacji .Wskazany przepis chroni wszelkie informacje, bez względu na to, komu przysługuje prawo do dysponowania daną informacją, a także czego ta informacja dotyczy. Obejmuje zarówno informacje dotyczące życia prywatnego, jak i informacje objęte wyraźnie uregulowaną prawnie tajemnicą, np. zawodową :dziennikarską, czy maklerską, a także handlową, skarbową, statystyczną, bankową, także informacje niejawne w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Uprawnienie do dysponowania daną informacją wynika z przepisów szczególnych, w tym regulacji konstytucyjnych ,art. 47 Konstytucji oraz międzynarodowych, np. art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 7 Karty Praw Podstawowych, stanowiących o prawie do poszanowania życia prywatnego. Przestępstwo z art. 267 § 3 k.k. może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim , kierunkowym, czyli wyłącznie w celu uzyskania informacji, do której sprawca nie jest uprawniony. – Dla przestępstwa z art. 267 § 3 k.k. nie jest konieczne faktyczne uzyskanie informacji, wystarczy bowiem samo zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym. Ma to więc charakter formalny, bezskutkowy. Bardziej złożona jest kwestia „ciągłego nagrywania” poprzez np. zainstalowanie urządzenia podsłuchowego, którego celem jest całodobowa rejestracja rozmów odbywających się w jakimś pomieszczeniu. – Wykazanie w takim przypadku uzyskania nieuprawnionej informacji będzie bowiem wysoce utrudnione . Inną kwestię natomiast stanowi rejestrowanie własnej rozmowy. Należy tu rozróżnić dwa przypadki. W pierwszym rejestrowana jest rozmowa, podczas której nagrywający uzyskuje informacje, do których jest uprawniony (dotyczy to zarówno tajemnicy kwalifikowanej, np. adwokat nagrywający rozmowę z klientem, jak i tajemnicy prywatnej, np. żona nagrywająca rozmowę z mężem). W drugim przypadku rejestrowana jest rozmowa, podczas której nagrywającemu udzielane są informacje, do których nie jest on uprawniony (np. osoba trzecia uzyskuje od pracownika banku informacje objęte tajemnicą bankową). Pierwszy przypadek nigdy nie stanowi czynu zabronionego, nawet jeżeli nagrywanie odbywa się bez wiedzy i zgody interlokutora. Drugi przypadek jest zdecydowanie bardziej złożony. Nie będzie czynem zabronionym z art. 267 § 3 k.k. sytuacja, w której dana osoba nagrywa wszystkie swoje rozmowy i niejako „przy okazji” zarejestruje rozmowę, w toku której udzielone zostaną jej informacje nieuprawnione. Podobnie będzie w sytuacji, gdy ktoś rejestruje konkretną rozmowę, ale nie w celu uzyskania informacji nieuprawnionych, a uzyskanie tych informacji następuje „przypadkowo”. W tych sytuacjach brak bowiem zamiaru kierunkowego. Wątpliwości można mieć w sytuacji, gdy ktoś przeprowadza daną rozmowę w celu uzyskania informacji dla niego nieuprawnionych i jednocześnie ją rejestruje urządzeniem podsłuchowym. Analiza znamion art. 267 § 3 k.k. „(…) kto w celu uzyskania (…) zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym (…)” prowadzi jednak do wniosku, że takie działanie także nie stanowi czynu zabronionego. Środkiem mającym posłużyć do uzyskania nieuprawnionej informacji nie jest bowiem w tym przypadku urządzenie podsłuchowe, lecz sama rozmowa, a urządzenie ma ją tylko utrwalić. W konsekwencji należy uznać, że nagrywanie rozmowy, w której samemu się uczestniczy, nigdy nie stanowi czynu zabronionego z art. 267 § 3 k.k. Jaka odpowiedzialność grozi osobom rejestrującym rozmowy w celu uzyskania informacji, do których nie są upoważnieni? W zależności od stanu faktycznego, który ocenia Sąd karny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może ukarać grzywna ,karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat.

ADWOKAT

Ilona Cebo-Kubiczek

 

 

Tagi:

Porady prawne z Dąbrowy Górniczej

  • Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Odpowiedzialność karna za oszustwo – jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce

   Art. 286 k.k. stanowi, że oszustwo należy do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Jest to specyficzne przestępstwo przeciwko mieniu, gdzie sprawca nie posługuje się przemocą, a pokrzywdzony dobrowolnie przekazuje swoje (lub cudze) mienie. …
  • Darowizna a rozwód

   Darowizna a rozwód

   Jeśli w momencie zawarcia związku małżeńskiego, nie doszło do podpisania intercyzy, to pomiędzy mężem i żoną powstaje tak zwana wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Własnością obu partnerów stają się więc dobra majątkowe nabyte przez każdego z małżonków …
  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat w mieście Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 (woj. śląskie) [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szukasz porady prawnej z Dąbrowy Górniczej, albo na Śląsku ? Adwokat sprawy karne Dąbrowa Górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa Górnicza | Spadek | Groźby karalne
W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Strony internetowe & SEO - Studio72.net - Śląsk
Adwokat Dąbrowa Górnicza