Nieudane operacje plastyczne

chirurgia plastyczna procesy

W każdym przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, czy to na skutek zawinionego błędu lekarskiego, czy też zakażenia bakteryjnego lub wirusowego w gabinecie stomatologicznym bądź kosmetycznym, istnieje możliwość dochodzenia przed właściwym sądem naprawienia wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody (np. nieudana operacja nosa lub inny zabieg z zakresu chirurgii plastycznej) .

W tym też celu art. 444 kodeksu cywilnego przyznaje prawo domagania się od zobowiązanego do naprawienia szkody odszkodowania obejmującego wszelkie koszty poniesione z tytułu leczenia, badań specjalistycznych, rehabilitacji, diety, pielęgnacji, zakupu środków higieny czy także wydatków poniesionych na dojazdy do placówek opieki zdrowotnej.

Oprócz tego poszkodowany może żądać przyznania mu odpowiedniej renty w przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy, zwiększenia się jego potrzeb bądź zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Ustawodawca przewidział także na mocy art. 445 k.c. możliwość domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. O jego wysokości każdorazowo decyduje sąd.

Wynik przeprowadzonego postępowania dowodowego, opartego na treści specjalistycznych opinii biegłych, zeznaniach świadków, stron oraz przedstawionej dokumentacji potwierdzającej fakt poniesionych wydatków, przesądzi ostatecznie o zasadności zgłoszonych w sprawie roszczeń.

O ile tylko wysokość doznanej szkody nie przekroczy kwoty 75 tys. zł, właściwy do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy, w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeśli wartość roszczeń przekroczy kwotę 75 tyś zł właściwym będzie sąd okręgowy.

ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

KANCELARIA ADWOKACKA DĄBROWA GÓRNICZA
UL.GRANICZNA 12

Tagi:

Artykuły prawnicze

  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opisuje …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, …
  • Orzeczenie rozwodu – a niestawiennictwo pozwanego na rozprawie

   Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej mogą być różne. Małżonek może być za granicą, może być trudno dostępny lub może mu się wydawać że takim działaniem utrudni postępowanie. Na pewno więcej komplikacji jest kiedy sprawa rozwodowa dotyczy małżeństwa w …
  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza