Kurator spadku

spadek kurator spadkuKurator spadku czuwa nad masą spadkową, która jeszcze nie została objęta przez spadkobierców. Kurator spadku zarządza spadkiem do czasu objęcia go przez spadkobierców. Jeśli to konieczne, może sprzedać niektóre składniki spadku zgodnie z przepisami o egzekucji.

Zgodnie z kodeksem cywilnym śmierć spadkodawcy otwiera spadek, który nabywa spadkobierca powołany testamentem lub zgodnie z przepisami ustawy. Jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie żadnych dyspozycji testamentowych (pisemnych lub ustnych), wówczas zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym.

Ustalenie prawowitych spadkobierców nie zawsze jednak jest możliwe od razu w momencie otwarcia spadku. Sytuacje niejasne rozstrzyga sąd, który na czas trwania ustaleń może powołać kuratora spadku.

Spadkobierca, który jeszcze nie objął otwartego spadku także może wnioskować do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego. Taki wniosek jest zasadny w sytuacji, kiedy spadkobierca wie o istnieniu innych żyjących osób, które także mają prawo do dziedziczenia po zmarłym.

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku należy złożyć do sądu, który jest właściwy dla danego spadku pamiętając m.in. o  oznaczeniu nazwisk i adresów osób, których sprawa dotyczy, uiszczeniu opłaty skarbowej, pełnomocnictwa oraz załączeniu odpisu wniosku dla każdego uczestnika postępowania.

Art. 666 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) stanowi, że „Do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku”. Jeśli dany spadek nie ma sporządzonego spisu inwentarza (spis zawartości spadku), wówczas sąd może postanowić o jego sporządzeniu. Główną powinnością kuratora spadku jest ustalenie wszystkich prawowitych spadkobierców i poinformowanie ich o otwarciu spadku.

Do czasu odnalezienia spadkobierców kurator, pod nadzorem sądu, zarządza spadkiem i w toku takiego zarządu może, za pozwoleniem sądu, sprzedać rzeczy ruchome, które są narażone na zepsucie lub których koszt przechowywania jest powoduje nadmierne koszty. W trakcie zarządu spadkiem kurator postępuje zgodnie z przepisami, które obowiązują komorników w toku egzekucji z ruchomości lub nieruchomości.

Kurator zatem może zatem w uzasadnionych przypadkach i za zgodą sądu sprzedać niektóre składniki masy spadkowej, jeśli przemawiają za tym ważne powody. Do rutynowych czynności kuratora należy również m.in. wynajęcie ochrony dla mienia, które jest narażone np. na kradzież lub zniszczenie. Zgodnie z orzecznictwem kurator spadku korzysta z podmiotowego zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem administracyjnym /na podstawie art. 239, pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/Kurator masy spadkowej ponosi jednak koszty sądowe w sprawach cywilnych.

ADWOKAT
ILONA CEBO-KUBICZEK

Tagi: ,

Artykuły prawnicze

  • Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej

   Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ta zasada obowiązuje tylko w wypadku, gdy w tym okręgu choćby jedno z małżonków nadal miało swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może …
  • Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

   Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę polega na wyrównaniu szkody, która nie jest związana z majątkiem. Ma ono wymiar finansowy, nie jest jednak tym samym co odszkodowanie. Zadośćuczynienie reguluje ustawa Kodeks cywilny , czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opisuje …
  • Skazanie wyrokiem karnym bez rozprawy – wniosek w trybie art. 335 KPK

   Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, …
  • Orzeczenie rozwodu – a niestawiennictwo pozwanego na rozprawie

   Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej mogą być różne. Małżonek może być za granicą, może być trudno dostępny lub może mu się wydawać że takim działaniem utrudni postępowanie. Na pewno więcej komplikacji jest kiedy sprawa rozwodowa dotyczy małżeństwa w …
  • Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie rozwodowej

   Wiele wątpliwości budzi nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód. Mylne jest jednak przeświadczenie, że dowód z nagrania nie jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód, choć z pewnością nie w każdej sytuacji sąd wyda pozytywne …
  • Rozwód – sposoby zabezpieczenia w procesie rozwodowym

   Przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, tzn. aby na czas postępowania sąd wydał stosowne postanowienie. Proces rozwodowy może trwać bardzo długo. Dlatego konieczne jest wydanie postanowienia, które zabezpieczy interes strony. Można wnosić o …

Lista artykułów prawniczych - zobacz wszystkie

W celu zapewnienia komfortu przeglądania naszej strony stosujemy pliki cookies. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
© 2016-2022 Copyright Ilona Cebo Kubiczek – Adwokat Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12 lok. 101 [mapa dojazdu] | tel. 602 751 634 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Adwokat sprawy karne Dąbrowa górnicza | Adwokat rozwód Dąbrowa górnicza | Spadek | Groźby karalne
Strony internetowe Dąbrowa Górnicza
Adwokat Dąbrowa Górnicza